O yɔrɔnin bɛɛ la, i ka siti labɛncogo sɛgɛsɛgɛ

Supercharge SEO, ka Kɔnɔkow ɲɛnabɔcogo kɔrɔta, ani ka AdSense ka sɔnni teliya