ވަގުތުން ތިމާގެ ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކަން ތަޙުލީލު ކުރާށެވެ

ސުޕަރޗާޖް އެސްއީއޯ، އެލިވޭޓް ކޮންޓެންޓް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން، އަދި އެކްސެލެރޭޓް އެޑްސެންސް އެޕްރޫވަލް